رونمایی از خاشخاشی با الف - کتاب شعر پری ناز فهیمی